Tương lai của ngành công nghiệp dầu mỏ

Không phải thay đổi tạm thời, mà là điều rồi sẽ phải đến với ngành công nghiệp dầu mỏ.