Chính phủ khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

17 giờ trước Thực tiễn Quản lý

Ngày 29/9/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2023 quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Khoa học quản lý

Thực tiễn Quản lý

Nhân vật

Tài chính

Bất động sản

Doanh nghiệp

Công nghệ