Ông Đào Quang Trường giữ chức Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 12/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Đào Quang Trường giữ chức Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).