05 thành viên mới của Hội đồng Tín thác Đại học Fulbright Việt Nam là ai?

Đại học Fulbright Việt Nam chào mừng năm thành viên mới tham gia Hội đồng Tín thác: GS Ngô Bảo Châu, GS Nguyễn Thị Liên Hằng, bà Kathleen Matthews, ông Chris Helzer, và bà Lê Diệp Kiều Trang. Là chuyên gia đầu ngành của nhiều lĩnh vực đa dạng, những thành viên Hội đồng Tín thác đại diện cho cam kết của Fulbright góp phần giải quyết các vấn đề từ góc nhìn đa ngành.