Quan hệ giữa doanh nghiệp với môi trường khách quan

Theo Viện Nghiên cứu và Đào tạo về Quản lý (VIM), môi trường khách quan là mảnh đất để doanh nghiệp sinh tồn và phát triển. Về mặt vĩ mô, doanh nghiệp phải hoạt động và phát triển theo đường lối, phương châm, chính sách do Nhà nước quy định.