Quản lý thương hiệu đóng vai trò quan trọng như thế nào trong quá trình phát triển của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân?

Quản lý thương hiệu là quá trình nuôi dưỡng một thương hiệu một cách có chiến lược và chiến thuật. Cách bạn quản lý thương hiệu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản thương hiệu, giá trị thương hiệu và danh tiếng thương hiệu. Quản lý thương hiệu tốt đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.