Công tác phát triển Đảng viên tại doanh nghiệp ngoài nhà nước: Những thuận lợi và khó khăn

Những năm qua, công tác phát triển Đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước được quan tâm, chú trọng, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong đoàn viên, thanh niên thuộc nhiều khu vực. Việc xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức đoàn, phát triển Đảng viên từ đoàn viên, thanh niên trong doanh nghiệp nói chung và trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước nói riêng được các cấp bộ đoàn xác định là một nhiệm vụ quan trọng. Làm tốt công tác này chính là góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện.