MSB chi ra 1.000 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Lô trái phiếu MSBL2124005 có lãi suất cổ định 3,7%/năm, kỳ hạn trả lãi 12 tháng/lần. Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo và không phải nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.