Vai trò của Luật Đầu tư với hoạt động đầu tư tài chính tại Việt Nam

Luật Đầu tư (2020) được ban hành ngày 17/6/2020 nhằm thay thế Luật Đầu tư 2015. Luật Đầu tư (2020) điều chỉnh các hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài, trong đó bao gồm cả các hoạt động đầu tư tài chính.