Chủ tịch Tập đoàn TTC Đặng Văn Thành muốn bán toàn bộ gần 10 triệu cổ phiếu SBT đang nắm giữ

Ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Tập đoàn Thành Thành Công, đăng ký bán sạch 10 triệu cổ phiếu SBT của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà để cơ cấu danh mục đầu tư.