Ứng phó với COVID-19: bài học từ các ngân hàng châu Á

Các tổ chức tài chính ở các quốc gia chịu ảnh hưởng của đại dịch nhanh chóng chuyển hóa cách thức vận hành để bảo vệ nhân viên và phục vụ khách hàng.