Đất Xanh đặt mục tiêu lãi ròng 1.400 tỷ đồng năm 2022

Tập đoàn Đất Xanh (HoSE:DXG) công bố nghị quyết HĐQT thông qua dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 11.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 1.400 tỷ đồng, vượt lần lượt 9,03% và 20,98% so với kết quả năm ngoái.