Hơn 950.000 nhà đầu tư mở tài khoản chứng khoán trong 9 tháng đầu năm

Tính tổng 9 tháng, cá nhân mở mới 956.081 tài khoản chứng khoán, gấp hơn 2,4 lần so với cả năm 2020 (392.527 đơn vị). Tổng số tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước tới cuối tháng 9 đạt hơn hơn 3,69 triệu đơn vị.