Vợ chồng bà Nguyễn Thanh Phượng nhận thù lao bao nhiêu tại chứng khoán Bản Việt?

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) của Chủ tịch Nguyễn Thanh Phượng vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, trong đó đáng chú ý là tờ trình liên quan đến thù lao của ban lãnh đạo công ty này.