Chánh Văn phòng Bộ Tài chính giữ chức Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước

Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Trần Quân, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính giữ chức vụ Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước kể từ ngày 6/8/2021.