Hơn 537.000 tỷ được bơm vào nền kinh tế, tăng trưởng tiền gửi thấp kỷ lục: Người dân đã chuyển tiền đi đâu?

Tiền gửi dân cư ghi nhận mức tăng trưởng thấp nhất trong nhiều năm khi người dân tăng cường nắm giữ tiền mặt đáp ứng nhu cầu đời sống, hoạt động sản xuất kinh doanh và chuyển sang đầu tư bất động sản, chứng khoán.