Để có thêm nguồn vốn, OCB dự kiến phát hành 26.000 tỷ đồng trái phiếu

Mai Ngọc

23/06/2023 10:42

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB - Mã: OCB) vừa công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chào bán và phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2023.

Theo đó, OCB dự kiến phát hành tối đa 26.000 tỷ đồng trái phiếu. Mệnh giá của trái phiếu này tương ứng 1 tỷ đồng/trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền hoặc không có bản đảm/bảo lãnh thanh toán.

Theo kế hoạch lượng trái phiếu này sẽ được phát hành thành 15 đợt, giá trị mỗi đợt từ 1.000 - 2.000 tỷ đồng trong quý 2, 3 và 4/2023. Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.

Tiền thu được từ phát hành trái phiếu, OCB dự kiến dùng để tăng thêm nguồn vốn để cho vay, đầu tư hoặc sử dụng cho mục đích khác phù hợp với quy định hiện hành.

OCB đã thanh toán đủ gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành này.

ocb-tiep-tuc-tang-truong-mang-ngan-hang-so-trong-nam-2022-20230130195706-91788-1687491600.jpeg
OCB dự kiến dùng nguồn tiền từ trái phiếu vào các hoạt động kinh doanh.

Tính đến cuối năm 2022, lợi nhuận trước thuế của OCB đạt 4.390 tỷ đồng, tương ứng với ROE đạt 14,82%; tỷ lệ an toàn vốn CAR của OCB đạt 12,82%, tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gử (LDR) đạt 75,61%; tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn đạt 31,9%.

Còn kết quả kinh doanh quý 1/2023 cho thấy, OCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 983 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.

Tổng thu thuần đạt 2.090 tỷ đồng, trong đó thu thuần trong lãi đạt 1.751 tỷ đồng, chiếm 84% trong cấu trúc tổng thu thuần hoạt động của ngân hàng. NIM duy trì hiệu quả ở mức 3,9%, tăng so với cùng kỳ.

Chi phí hoạt động được kiểm soát chặt chẽ trong bối cảnh tổng thu thuần tiếp tục tăng so với cùng kỳ với hệ số chi phí hoạt động trên doanh thu ở mức 37%.

Đến hết quý I/2023, tổng tài sản của OCB tiếp tục tăng trưởng khả quan khi đạt hơn 199.141 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ. Ngoài ra, trong bối cảnh lãi suất biến động mạnh, hoạt động tín dụng và huy động của Ngân hàng không ngừng tăng trưởng.

Trong đó, hoạt động cho vay khách hàng đạt gần 121.914 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, tổng huy động thị trường 1 đạt 143.752 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Riêng tiền gửi khách hàng ghi nhận kết quả khả quan khi tăng trưởng 7,2% so với cùng kỳ, tương đương đạt 105.564 tỷ đồng.

Các tỷ lệ an toàn vốn (CAR), tỷ lệ dư nợ tín dụng trên vốn huy động (LDR) và tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức hợp lý, đảm bảo đáp ứng theo quy định của NHNN.

Trong năm 2023, OCB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 6.000 tỷ đồng, tăng 36,7% so với năm trước; ROE đạt 17,14%; CAR tối thiểu đạt 10%.

Mai Ngọc