Dịch bệnh dạy cho ta điều gì?

Việt Nam đang trong làn sóng Covid 19 lần thứ 4 với số ca nhiễm tăng nhanh trong một thời gian tới. Sau gần 2 năm, cuộc sống của người dân thay đổi rất nhiều trên mọi phương tiện. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh này, dịch bệnh có thể dạy cho mỗi chúng ta những bài học ý nghĩa.