Thị trường rộng mở cho tổ chức xếp hạng tín nhiệm

Hiện tại thị trường Việt Nam mới chỉ có hai doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm, trong khi kế hoạch tới năm 2030, Chính phủ sẽ cấp phép cho 5 doanh nghiệp lĩnh vực này.