Agribank dự kiến chi 12.240 tỷ trả lương cho người lao động, lãnh đạo hưởng thu nhập 65,8 triệu đồng/tháng

Mức lương bình quân Agribank dự kiến chi trả cho người lao động trong năm 2021 là gần 26,8 triệu đồng/tháng, tăng 867.000 đồng/tháng so với năm 2020. Thu nhập bình quân của lãnh đạo ngân hàng sẽ tăng lên 65,8 triệu đồng/tháng.