HDBank tiếp tục tăng trưởng cao cả lượng và chất

Đại hội đồng cổ đông HDBank đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu tăng trưởng cao về cả quy mô và chất lượng.