Vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán, Công ty Cổ phần Nông dược HAI bị xử phạt 130 triệu đồng

Tường Minh

28/12/2021 10:23

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Nông dược HAI với tổng số tiền 130 triệu đồng

nong-duoc-hai-1640661707.jpg

Công ty cổ phần Nông dược HAI bị xử phạt 130 triệu đồng do vi phạt lĩnh vực chứng khoán.

Ngày 24/12, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 461/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Nông dược HAI (Địa chỉ: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam).

Theo đó, phạt tiền 70.000.000 (Bảy mươi triệu) đồng đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật, quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, cụ thể: 

- Tại Báo cáo tài chính (BCTC) riêng năm 2019 đã kiểm toán, BCTC riêng năm 2020 đã kiểm toán, BCTC riêng bán niên năm 2021 đã soát xét của Công ty, Công ty không thuyết minh và thuyết minh chưa đầy đủ về các bên liên quan với Công ty và các giao dịch, số dư với các công ty này (nếu có), cụ thể: 

+ Tại BCTC riêng năm 2019 đã kiểm toán: Công ty không thuyết minh và thuyết minh chưa đầy đủ về các bên liên quan với Công ty bao gồm: thuyết minh chưa đầy đủ về Công ty cổ phần (CTCP) Tập đoàn FLC (bà Bùi Hải Huyền - Phó Tổng Giám đốc FLC là Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) HAI); không thuyết minh về CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (KLF) (ông Nguyễn Đức Công - Tổng Giám đốc KLF đồng thời là Phó Tổng giám đốc của HAI) và số dư phải trả người bán tại thời điểm cuối năm với KLF; không thuyết minh về CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (AMD) (ông Nguyễn Đức Công - Tổng Giám đốc AMD đồng thời là Phó Tổng giám đốc của HAI). 

+ Tại BCTC riêng năm 2020 đã kiểm toán: Công ty không thuyết minh và thuyết minh chưa đầy đủ về các bên liên quan với Công ty bao gồm: Thuyết minh chưa đầy đủ về CTCP Tập đoàn FLC (bà Bùi Hải Huyền - Tổng Giám đốc FLC là Chủ tịch HĐQT HAI); không thuyết minh về KLF (ông Nguyễn Đức Công - Tổng Giám đốc KLF đồng thời là Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc của HAI) và số dư phải trả người bán, người mua trả tiền trước tại thời điểm đầu năm với KLF; không thuyết minh về AMD (ông Nguyễn Đức Công - Tổng Giám đốc AMD đồng thời là Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc của của HAI); không thuyết minh về CTCP Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC (GAB) (ông Nguyễn Đức Công - Tổng Giám đốc GAB đồng thời là Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc của HAI). 

+ Tại BCTC riêng bán niên 6 tháng 2021 đã soát xét: Công ty không thuyết minh về các bên liên quan với Công ty bao gồm: không thuyết minh về KLF (ông Nguyễn Đức Công – Chủ tịch HĐQT KLF đồng thời là Chủ tịch HĐQT của HAI); không thuyết minh về AMD (ông Nguyễn Đức Công - Tổng Giám đốc AMD đồng thời là Chủ tịch HĐQT của HAI); không thuyết minh về GAB (ông Nguyễn Đức Công - Tổng Giám đốc GAB đồng thời là Chủ tịch HĐQT của HAI).

- Công ty không trình bày đầy đủ thông tin về bên có liên quan, giao dịch với bên có liên quan tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, năm 2020 và sáu tháng đầu năm 2021 theo mẫu quy định tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (Thông tư số 155/2015/TT-BTC), nay là mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (Thông tư số 96/2020/TT-BTC), cụ thể:  

+ Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 của HAI không trình bày thông tin về các giao dịch với người có liên quan như: CTCP Tập đoàn FLC, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc HAI, Công ty TNHH SX và TM HAI Long An, theo mẫu quy định tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC.

+ Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 của HAI không trình bày thông tin về thành viên HĐQT độc lập/thành viên HĐQT không điều hành, không trình bày đầy đủ các giao dịch với người có liên quan như: CTCP Tập đoàn FLC, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc HAI, theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC. 

+ Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021 của HAI không trình bày thông tin về mô hình quản trị công ty, thông tin về thành viên HĐQT độc lập/thành viên HĐQT không điều hành và thời điểm bắt đầu/không còn thành viên HĐQT độc lập/thành viên HĐQT không điều hành, không trình bày giao dịch với người có liên quan như: giao dịch mua hàng, bán hàng với Công ty TNHH Nông Dược HAI Quy Nhơn, Công ty TNHH SX và TM HAI Long An, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc HAI, theo quy định tại mẫu Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC. 

Phạt tiền 60.000.000 (Sáu mươi triệu) đồng đối với hành vi báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật, theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, cụ thể: Công ty có 02 nhân sự Ban kiểm soát mới được bổ sung tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 20/5/2021 nhưng đến ngày 07/9/2021 Công ty mới gửi báo cáo UBCKNN Bản cung cấp thông tin của 02 nhân sự này và đăng tải trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN. 

Tường Minh