Masan thu hơn 4 tỷ USD nhờ người dân tăng mua thịt heo, mì gói, nước mắm...

Kim Ngân

19/01/2022 19:30

Tính chung cả năm 2021, doanh thu thuần hợp nhất của Masan đạt 88.629 tỷ đồng, tăng trưởng 14,8% so với mức 77.218 tỷ đồng năm 2020 nhờ doanh thu hầu hết các mảng kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ. Trong đo, nền tảng bán lẻ - tiêu dùng The CrownX mang về 58.000 tỷ đồng doanh thu cho Masan trong năm 2021

screenshot-20220119-185731-drive-1642593467.jpg

Tập đoàn Masan (HOSE: MSN, “Masan” hoặc “Công ty”) công bố kết quả kinh doanh Quý 4/2021 (“4Q2021”) và năm tài chính 2021 (“FY2021”) (dựa trên số liệu sơ bộ của ban điều hành, chưa kiểm toán).

Doanh thu thuần: Năm 2021, doanh thu thuần hợp nhất của Masan đạt 88.629 tỷ đồng, tăng trưởng 14,8% so với mức 77.218 tỷ đồng năm 2020 nhờ doanh thu hầu hết các mảng kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước (“YoY”). Doanh thu thuần 4Q2021 là 23.828 tỷ đồng, tăng 10,3% YoY. Nếu loại trừ doanh thu từ mảng thức ăn chăn nuôi tháng 12/2020 để so sánh tương đương, doanh thu thuần của Masan trong năm 2021 và Quý 4/2021 lần lượt tăng 16.6% và 17.0% so với cùng kỳ năm trước.

The CrownX (“TCX”), nền tảng tiêu dùng – bán lẻ tích hợp của Masan (hợp nhất WinCommerce (“WCM”) và Masan Consumer Holdings (“MCH”) đạt doanh thu thuần 58 ngàn tỷ đồng năm 2021, tăng trưởng 6,9% YoY. 

WCM đạt doanh thu thuần 30,9 ngàn tỷ đồng năm 2021, tương đối ổn định so với cùng kỳ năm ngoái dù có số lượng điểm bán từ đầu năm 2021 ít hơn 618 địa điểm so với đầu năm 2020. Mặc dù ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 hạn chế việc mở rộng hệ thống, WCM đã khai trương 388 cửa hàng WinMart+ vào năm 2021, trong đó, có 284 cửa hàng được mở mới trong Quý 4/2021. Với tiến độ này, WCM tin tưởng sẽ hoàn thành kế hoạch mở rộng cửa hàng vào năm 2022 và ước tính tăng trưởng doanh thu cho năm 2022. 

Doanh thu thuần MCH năm 2021 và Quý 4/2021 tăng lần lượt 20,0% và 32,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức 28.764 tỷ đồng và 10.070 tỷ đồng. 

Doanh thu thuần của Masan MEATLife (“MML”) năm 2021 tăng trưởng 17,2% so với năm 2020, hoặc 26,9% nếu chỉ tính đến doanh thu bán thức ăn chăn nuôi 11 tháng đầu tiên trong năm 2020. Đáng chú ý, doanh thu thuần mảng thịt theo hình thức nhượng quyền thương mại của MML đã tăng 71% YoY trong năm 2021. 

Masan High-Tech Materials (“MHT”) đạt doanh thu thuần 13.564 tỷ đồng trong năm 2021, tăng 86.0% YoY.

Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA): EBITDA hợp nhất của Masan năm 2021 tăng 57,7% so với năm 2020, đạt mức 16.280 tỷ đồng. 

EBITDA của TCX năm 2021 đạt 7,8 ngàn tỷ đồng, tăng 73,1% so với cùng kỳ năm trước. 

EBITDA của WCM năm 2021 đã cải thiện 2.334 tỷ đồng, đạt lợi nhuận 1.100 tỷ đồng FY2021 từ mức lỗ 1.234 tỷ đồng trong năm 2020. EBITDA được cải thiện liên tục trong cả năm 2021 đã giúp Lợi nhuận sau Thuế phân bổ cho cổ đông đạt điểm hòa vốn vào nửa cuối năm 2021. Điều này giúp WCM có niềm tin vững chắc triển vọng kinh doanh năm 2022.  

EBITDA của MCH năm 2021 đạt 6.845 tỷ đồng, tăng trưởng 19,1% so với cùng kỳ năm trước. 

EBITDA năm 2021 của MML giảm 2,8% YoY, chủ yếu do biên lợi nhuận thấp hơn của thức ăn chăn nuôi, được bù đắp nhờ biên lợi nhuận của mảng thịt tích hợp (thịt heo). 

EBITDA của MHT tăng 111,6% so với cùng kỳ năm trước đạt 3.032 tỷ với đà sinh lời mạnh trong năm. 

Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho Cổ đông của Công ty năm 2021 tăng trưởng 593,8% đạt mức 8.561 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho Cổ đông của Công ty ở mảng kinh doanh cốt lõi (không bao gồm lãi / lỗ một lần và khấu hao do điều chỉnh giá trị hợp lý và lợi thế thương mại) năm 2021 tăng 256,3% so với năm 2020, đạt 4.400 tỷ đồng.

Bảng cân đối kế toán: Nợ ròng/ EBITDA là 2,2 lần vào cuối năm 2021, cải thiện mạnh mẽ so với mức 5,2 lần vào cuối năm 2020. Tăng trưởng EBITDA 57,7% YoY và tổng kết tiền và các khoản tương đương tiền đạt mức 22,6 ngàn tỷ đồng vào cuối năm 2021 là các yếu tố thúc đẩy cải thiện bảng cân đối kế toán. 

Báo cáo tài chính tổng hợp: Số liệu tài chính dựa trên số liệu chưa kiểm toán của Ban Điều Hành và có thể thay đổi. Các số liệu tài chính chưa được kiểm toán cuối cùng và đầy đủ trong năm tài chính 2021 sẽ được công bố chậm nhất vào ngày 28/1/2022 cùng với kết quả kinh doanh chi tiết kèm theo thuyết minh chiến lược tại buổi Trao đổi với các nhà đầu tư diễn ra định kỳ hàng quý của MSN.

Kim Ngân