INFOGRAPHIC Tình hình kinh tế - xã hội quý 2 và 6 tháng đầu năm 2024

Theo Tổng Cục thống kê

02/07/2024 16:17

vn-t620241-6-1-gdp-1719911339.png
 
vn-t620241-6-2-nong-nghiep-1719911339.png
 
vn-t620241-6-3-cn-va-dn-1719911339.png
 
vn-t620241-6-tm-dl-1719911339.png
 
vn-t620241-6-5-dt-xnk-cpi-1719911339.png
 
vn-t620241-6-6-xh-1719911339.png

Theo Tổng Cục thống kê