Thách thức đầu tư trong nỗi lo dịch bệnh

Tác động của dịch virus Corona đối với doanh thu của các công ty toàn cầu có thể đang bị đánh giá thấp ở mức giá cổ phiếu hiện tại.