Lệnh nóng từ Uỷ ban chứng khoán: Xử nghiêm vi phạm phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Gia Hưng

02/05/2022 16:55

Các công ty chứng khoán phải tuân thủ các quy định liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc rà soát với hoạt động phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp.

trai-phieu-1651485220.jpg
Ảnh minh họa

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có Công văn số 2488 về việc yêu cầu các công ty chứng khoán tiếp tục thực hiện các nội dung cụ thể liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Theo đó, với hồ sơ chào bán trái phiếu, các công ty chứng khoán phải rà soát chặt chẽ, đảm bảo doanh nghiệp phát hành đáp ứng đầy đủ các điều kiện chào bán và hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định tại Nghị định số 153/2020 của Chính phủ và pháp luật chứng khoán. Các công ty chứng khoán sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc rà soát của mình.

Với các hợp đồng tư vấn đang triển khai, công ty chứng khoán được yêu cầu rà soát lại toàn bộ hồ sơ của doanh nghiệp, chất lượng các thành phần hồ sơ cung cấp, đặc biệt là báo cáo tài chính, tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu, hồ sơ về tài sản đảm bảo để yêu cầu doanh nghiệp công bố lại thông tin cho HNX trước khi phát hành.

Cũng theo nội dung công văn này, hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu của công ty chứng khoán chịu sự quản lý, giám sát của UBCKNN, tổ chức tư vấn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo định kỳ cho UBCKNN. Trường hợp vi phạm quy định của pháp luật khi cung cấp dịch vụ sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Đối với việc tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu tuân thủ các quy định tại Nghị định số 153/2020 và hợp đồng cung cấp dịch vụ ký với doanh nghiệp phát hành; công bố đầy đủ, chính xác thông tin của doanh nghiệp phát hành, trái phiếu phát hành cho nhà đầu tư theo phương án phát hành, bản công bố thông tin chào bán trái phiếu đã được phê duyệt và chỉ chào bán trái phiếu cho nhà đầu tư đủ điều kiện mua trái phiếu theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 153/2020 của Chính phủ.

Hành vi cung cấp không chính xác, không đầy đủ thông tin và chào mời cho sai đối tượng nhà đầu tư sẽ bị xử phạt vi phạm theo quy định của pháp luật.

Với việc đăng ký, lưu ký trái phiếu, UBCKNN yêu cầu rà soát toàn bộ các trái phiếu doanh nghiệp đang được đăng ký, lưu ký về khối lượng trái phiếu đăng ký, lưu ký, tình hình thanh toán gốc, lãi, số lượng và loại hình nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu tính đến thời điểm 15/4, báo cáo về Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trước ngày 5/5.

Các công ty chứng khoán có trách nhiệm tuân thủ quy định về việc xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khi thực hiện chuyển nhượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ, rà soát, lưu trữ hồ sơ về xác nhận tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đảm bảo đầy đủ, trung thực, chính xác theo quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán, Điều 4, 5 Nghị định số 155/2020. Trường hợp vi phạm quy định của pháp luật khi cung cấp dịch vụ sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

UBCKNN lưu ý,  các công ty chứng khoán trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện các hiện tượng, dấu hiệu bất thường phải chủ động báo cáo, phản ánh về UBCKNN, các Sở Giao dịch Chứng khoán để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Những nội dung nói trên nhằm thực hiện Chỉ thị số 01 ngày 25/4/2022 của Bộ Tài chính về việc tăng cường kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh hoạt động phát hành, đầu tư, cung cấp dịch vụ trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ, liên quan đến việc cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu, đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu, đăng ký, lưu ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Liên quan đến giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, trước đó, ngày 10/9/2021, UBCKNN đã có Công văn số 5225 về việc nhắc nhở các công ty chứng khoán tuân thủ Nghị định 153/2020 ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (Nghị định số 153/2020) và Thông tư số 122/2020 ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và chế độ báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020.

Gia Hưng