Công tác xây dựng Đảng, góc nhìn từ một Doanh nghiệp – Ngân hàng: Xây dựng về chính trị, Tư tưởng và Tổ chức

Đặng Thành – Hồng Nhung

24/11/2023 16:40

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Tư tưởng của Người về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trước hết là bản thân Đảng phải tự chỉnh đốn, tự đổi mới để vươn lên làm tròn trọng trách trước giai cấp và dân tộc. Người chỉ rõ, Đảng sống trong xã hội, là một bộ phận hợp thành cơ cấu của xã hội. Tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên ở các cấp, giữ các chức vụ đều chịu ảnh hưởng, tác động của môi trường, các quan hệ xã hội, cả cái tốt và cái xấu, cái tích cực, tiến bộ và cái tiêu cực, lạc hậu. Do đó, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên rèn luyện…

Với lịch sử 60 năm xây dựng và phát triển, Vietcombank luôn tự hào là một trụ cột của ngành Ngân hàng luôn là ngân hàng dẫn đầu về chất lượng, về hiệu quả, về năng lực quản trị rủi ro trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Trong năm 2023 - năm đặc biệt kỷ niệm 60 năm thành lập, Vietcombank tự hào là ngân hàng đầu tiên của Việt Nam được ghi tên trong danh sách 100 TCTD niêm yết có quy mô vốn hóa lớn nhất trên toàn thế giới. Và để có được thành tựu đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhất là Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là kim chỉ nam, là định hướng, là động lực để toàn Đảng bộ Vietcombank nói chung cũng như đảng viên, người lao động nói riêng thấm nhuần…

20220721-dkt-hoi-nghi-hoc-tap-nghi-quyet-tu-5-58-1700818720.JPG
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII - Hình ảnh kết nối trực tuyến với Hội nghị nhìn từ điểm cầu tại Hội trường tầng 19 – TSC Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội, năm 2022.

Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng

Trong quá trình hoạt động, Người cho rằng Đảng ta phải chú ý học tập, kế thừa những kinh nghiệm tốt của các đảng cộng sản quốc tế, đồng thời phải tổng kết rút kinh nghiệm của mình để bổ sung chủ nghĩa Mác - Lênin. Đảng ta phải tăng cường đấu tranh để bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin; đồng thời, phải thường xuyên tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển lý luận giải quyết đúng đắn những vấn đề đặt ra trong quá trình Đảng lãnh đạo. Đặc biệt, các nội dung xây dựng Đảng về chính trị bao gồm: xây dựng đường lối chính trị, bảo vệ chính trị, xây dựng và thực hiện nghị quyết, xây dựng và phát triển hệ tư tưởng chính trị, củng cố lập trường chính trị, nâng cao bản lĩnh chính trị… Trong các nội dung trên, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối chính trị là một vấn đề cốt tử trong sự tồn tại và phát triển của Đảng. Người cảnh báo nguy cơ sai lầm về đường lối chính trị gây hậu quả nghiêm trọng đối với vận mệnh Tổ quốc, sinh mệnh chính trị của hàng triệu đảng viên và nhân dân lao động. Đảng cần phải giáo dục đường lối, chính sách của Đảng, thông tin thời sự cho cán bộ, đảng viên để họ luôn luôn kiên định lập trường, giữ vững bản lĩnh chính trị trong mọi hoàn cảnh…

Thấm nhuần tư tưởng, chỉ dạy của Người, trong suốt quá trình hoạt động, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tuân thủ theo kim chỉ nam, định hướng đó. Và hơn bao giờ hết, khi quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng thì việc bảo vệ đường lối, xây dựng chính trị, tư tưởng của Đảng càng được đặt lên hàng đầu. Học tập Người, gần 20 năm trước, Bộ Chính trị khóa X đã ban hành Chỉ thị số 06, ngày 7/11/2006 về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, để rồi các nhiệm kỳ, các Đại hội sau đó, BCH Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đều ban hành các Chỉ thị quan trọng về vấn đề trọng yếu này, như: Chỉ thị số 03, ngày 14/5/2011 về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (Khóa XI); Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (khóa XII). Tại Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) thông qua quy định của BCH Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương… Đây là bước tiến quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong nhận thức và hành động, nói đi đôi với làm. Từ những quy định của Đảng trở thành hành động tự giác của cán bộ, đảng viên đã làm cho tính Đảng được đề cao; tính tiền phong cách mạng của Đảng ngày càng được bồi đắp và phát triển.

Trong hàng ngàn, hàng vạn Đảng bộ trên cả nước, là một trong số ít các Đảng bộ cấp cơ sở tiêu biểu, xuất sắc trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thời gian qua, Đảng bộ Vietcombank đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương các khóa và Chỉ thị 05 chuyên đề các năm, chỉ đạo tất cả các cấp ủy đảng trực thuộc, lãnh đạo chuyên môn và các tổ chức đoàn thể đưa nội dung học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hàng tháng tại chi bộ, sinh hoạt định kỳ của đơn vị, đảm bảo gắn với tình hình hoạt động thực tiễn. Điển hình như: Năm 2022 là chuyên đề “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Năm 2021 là chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Năm 2020 là chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Năm 2019 là chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Năm 2018 là chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ; Năm 2017 là chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Các chuyên đề nói trên là những nội dung quan trọng, là bài học quý báu đối với toàn Đảng bộ, đảng viên và người lao động, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt để nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức sâu sắc hơn nữa những nội dung chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm đưa việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên, qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao;...

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang, khi còn là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã khẳng định: Những Chỉ thị, Nghị quyết được phổ biến, quán triệt tại các Hội nghị nêu trên là các nội dung rất quan trọng trong việc lãnh đạo, xây dựng và phát triển Đảng trong thời gian tới mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quán triệt. Do vậy, Ban Thường vụ Đảng ủy Vietcombank yêu cầu các cấp ủy Đảng, Ban Lãnh đạo tiến hành triển khai thực hiện đồng thời các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng (Khóa XII) với các Nghị quyết của ngành Ngân hàng, của Đảng bộ Khối DNTW một cách hiệu quả nhất. ”Qua các đợt học tập, các đồng chí đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện triển khai và phát huy những ưu điểm, đồng thời hạn chế, chấm dứt những khuyết điểm, tồn tại của từng tổ chức, cá nhân để ngày càng hoàn thiện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao cho” - Đ/c Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh…

20210401-dkt-vcb-lam-viec-voi-duk-53a-1700818720.JPG
Đoàn khảo sát của Đảng ủy Khối DNTW làm việc với Vietcombank về việc khảo sát xây dựng Đề án, Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Khối, năm 2021.

Xây dựng Đảng về tổ chức

Về hệ thống tổ chức của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ tổ chức. Hệ thống tổ chức của Đảng từ Trung ương đến cơ sở phải thật chặt chẽ, có tính kỷ luật cao. Sức mạnh các tổ chức liên quan chặt chẽ với nhau, mỗi cấp độ tổ chức có chức năng, nhiệm vụ riêng. Trong hệ thống tổ chức đảng, Người đặc biệt coi trọng vai trò của chi bộ. Chi bộ là tổ chức hạt nhân, quyết định chất lượng lãnh đạo của Đảng; là môi trường tu dưỡng, rèn luyện, và cũng là nơi giám sát đảng viên. Chi bộ có vai trò quan trọng trong việc gắn kết giữa Đảng với quần chúng nhân dân.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, Vietcombank luôn quan tâm đến cái gốc của tổ chức cơ sở Đảng. Ngay từ năm 2013, một trong các nhiệm vụ trọng tâm công tác Đảng của Đảng bộ Vietcombank được Đảng ủy Vietcombank xây dựng theo kế hoạch số 265-KH/ĐU.NHNT ngày 21/5/2013 là làm sao tổ chức cho được Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2013. Hội thi phải được triển khai rộng khắp đến các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Tinh thần của Hội thi là nhằm phát hiện, biểu dương, tôn vinh các cán bộ làm công tác Đảng đặc biệt là đội ngũ Bí thư Chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở; đồng thời góp phần nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Đảng ở cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Đảng trong các đơn vị trực thuộc Vietcombank. Đây được xem như là lần diễn tập đầu tiên có tính quy mô, tầm chuyên nghiệp cho các tổ chức cơ sở Đảng và những người làm công tác Đảng bởi về mặt chuyên môn, Vietcombank đã có nhiều cuộc thi: giao dịch viên giỏi, cán bộ ngân quỹ giỏi, thanh toán viên giỏi; về mặt đoàn thể, đã có cuộc thi Bí thư Đoàn Thanh niên giỏi, còn ở công tác Đảng thì đến thời điểm đó (sau 6 năm kiện toàn hoạt động về trựcc thuộc Đảng bộ Khối DNTW) vẫn chưa triển khai được cuộc thi. Và thực tế đã cho thấy, Cuộc thi không chỉ là Diễn đàn để trao đổi kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn của công tác Đảng mà đã được nâng tầm, biến những kinh nghiệm, những điều học hỏi được thành những hành động thực tiễn, để đưa từng phòng/ban cơ sở tiến lên, từng chi bộ trở thành vững mạnh, xây dựng cho ngôi nhà chung Vietcombank thêm bền vững, cho Đảng bộ Vietcombank ngày một phát triển, trưởng thành hơn.

Nâng tầm cao hơn, ở Đảng bộ cấp tỉnh, sáng ngày 04/1/2017, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) đã tổ chức Hội nghị Tuyên dương Bí thư Chi bộ tiêu biểu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Trong khuôn khổ Lễ tuyên dương, đồng chí Lê Hoàng Tùng - Trưởng ban Chiến lược và Thư ký tổng hợp, Bí thư Chi bộ 24 thuộc Đảng bộ Trụ sở chính Vietcombank đã vinh dự là 1 trong 10 Bí thư Chi bộ tiêu biểu xuất sắc của Đảng ủy Khối DNTW được Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng huy hiệu Hồ Chí Minh vào chiều ngày 04/1/2017 tại Phủ Chủ tịch. Cùng với đồng chí Lê Hoàng Tùng, còn có 03 Bí thư chi bộ xuất sắc tiêu biểu đại diện cho hơn 100 Bí thư chi bộ thuộc Đảng bộ Vietcombank vinh dự được Đảng ủy Khối DNTW tuyên dương là: đồng chí Nguyễn Thị Thu Hải - Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ Chi nhánh Hà Nội; đồng chí Lê Thị Lan Dung - Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở giao dịch và đồng chí Trần Doãn Long - Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ Chi nhánh Thành Công. Phát biểu tại Hội nghị thời điểm đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính (nay là Thủ tướng Chính phủ) đã mong muốn các Bí thư Chi bộ tiếp tục là hạt nhân của phong trào thi đua, thường xuyên sáng tạo, đổi mới cách nghĩ, phát huy những thành quả đã đạt được, từng bước xây dựng Chi bộ vững mạnh, có sức chiến đấu cao. Từ 192 Bí thư chi bộ được tuyên dương, cần tiến hành tổng hợp xây dựng mẫu hình Bí thư chi bộ giỏi trong Khối DNTW; nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thẳng thắn đấu tranh với những hành vi tiêu cực trong và ngoài doanh nghiệp…

Cùng với việc xây dựng Chi bộ mạnh, Bí thư chi bộ giỏi, công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên cũng được Đảng bộ Vietcombank quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực. Trong quá trình xây dựng và phát triển mô hình hoạt động, Đảng ủy đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời việc kiện toàn mô hình tổ chức đảng để phù hợp với đặc điểm tình hình tổ chức bộ máy của Vietcombank. Nhằm đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt, thống nhất của Đảng ủy trong toàn hệ thống tạo điều kiện thực hiện thành công quá trình cơ cấu lại và phát triển của Vietcombank, Đảng bộ Vietcombank đã và đang tiếp tục thực hiện chủ trương tiếp nhận, thành lập mới các tổ chức đảng tại các Chi nhánh mới thành lập tại các địa phương trên địa bàn cả nước... Từ 28 tổ chức Đảng trực thuộc và hơn 1.000 đảng viên vào đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, đến thời điểm 31/10/2023, Đảng bộ Vietcombank đã phát triển lên 132 tổ chức đảng cơ sở gồm 53 đảng bộ và 79 chi bộ cơ sở với 6.839 đảng viên phân bố rộng khắp trên địa bàn các tỉnh, thành phố trong cả nước. Các đảng bộ/chi bộ cơ sở trực thuộc này đã góp phần cùng Đảng bộ Vietcombank hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng.        

Điểm nhấn tiếp theo trong công tác xây dựng Đảng của Vietcombank đó là Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (tháng 7/2020), đã vinh dự được Đảng ủy Khối DNTW lựa chọn là Đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Theo đó, Đại hội đã bầu số lượng và cơ cấu ủy viên BCH Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy theo đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Bí thư Đảng ủy được bầu tại Đại hội và đồng thời cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Sau Đại hội, Đảng ủy Vietcombank đã bố trí đồng chí Phó Bí thư thường trực phụ trách công tác xây dựng Đảng; Phân công ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy là thủ trưởng các cơ quan sau hợp nhất thực hiện chức năng nhiệm vụ về công tác tổ chức, tuyên giáo và kiểm tra cấp ủy; Phân công ủy viên Ban thường vụ hoặc Đảng ủy viên là thủ trưởng cơ quan sau hợp nhất thực hiện chức năng, nhiệm vụ về văn phòng cấp ủy; Chuyển giao chức năng tham mưu, giúp việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng từ Ban Kiểm tra nội bộ về phòng Giám sát hoạt động trực thuộc Ban Kiểm soát, đảm bảo đúng yêu cầu của Trung ương về hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng cũng như phù hợp với Đề án nhân sự cấp ủy Vietcombank nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời tổ chức các Hội nghị để thực hiện phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành… đáp ứng việc các thành viên cấp ủy được bầu theo quy định của Điều lệ Đảng và theo quy định của Trung ương sẽ được phân công đảm nhận các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong doanh nghiệp.

Về công tác cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài. Học theo người, tại Vietcombank, xác định nhân tố con người là quan trọng, then chốt nhất, việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy được thực hiện theo hướng chuyên môn hóa, tinh gọn, hiệu quả; đổi mới phương pháp đánh giá cán bộ; thực hiện đầy đủ và chuẩn mực công tác quy hoạch cán bộ. Trong hơn 10 năm trở lại đây, Vietcombank đặc biệt chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, coi đó là khâu đột phá, nhân tố quyết định hiệu quả kinh doanh và phát triển bền vững. Đến nay, Vietcombank đã có bộ máy nhân sự được đào tạo bài bản, “vừa hồng, vừa chuyên” từ Trụ sở chính (TSC) cho tới các chi nhánh, đơn vị trong toàn hệ thống. Đó là các thành viên HĐQT, thành viên Ban Điều hành, trưởng các đơn vị tại TSC; giám đốc các Chi nhánh/đơn vị trực thuộc… mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng giàu kinh nghiệm, có khả năng ứng phó với mọi tình huống trên thương trường. Đây chính là bộ máy hạt nhân lãnh đạo chính trị và là trung tâm đoàn kết, thống nhất cao của toàn Vietcombank; là đội ngũ cán bộ tinh hoa, có đủ bản lĩnh, năng lực, phẩm chất, trí tuệ và có uy tín cao để giải quyết những công việc ở tầm chiến lược, xử lý kịp thời, đúng đắn, có hiệu quả những tình huống phức tạp. Sức mạnh của tinh thần đoàn kết, ý chí tập thể là cùng vai trò của người đứng đầu - những người lãnh đạo cao nhất hiện nay của Vietcombank, những người có trí tuệ, tầm nhìn, tư duy chiến lược và kiến thức toàn diện để tham gia hoạch định đường lối, chính sách và sự lãnh đạo tập thể của ngân hàng. Đây chính là những người có năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách, nhiệm vụ đã đề ra; là người có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực sáng tạo, nhiệt huyết, làm việc có hiệu quả, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có khả năng đoàn kết, quy tụ, phát huy được năng lực, trí tuệ, tinh thần cống hiến của tập thể đảng viên, người lao động Vietcombank vì mục tiêu chung.

20230819-dkt-dang-bo-vcb-ve-nguon-nam-2023-247-1700818708.JPG
Đoàn Đảng bộ Vietcombank chụp hình lưu niệm tại Bảo tàng Côn Đảo (huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) trong chương trình Về nguồn năm 2023..

Thành quả gặt hái

Qua 7 năm thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, toàn Đảng bộ, đảng viên Vietcombank đã có nhận thức và hành động sâu sắc trong việc nâng cao đạo đức cách mạng, thực hiện CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH, chí công, vô tư; tinh thần trách nhiệm trong công tác. Học theo Người, dưới định hướng của đúng đắn của Thường vụ Đảng ủy Vietcombank, hệ thống Vietcombank đã đổi mới toàn diện; chuẩn hóa mô hình tổ chức; triển khai đồng bộ và hiệu quả các dự án nâng cao năng lực quản trị; đổi mới mạnh mẽ công tác quản trị nguồn nhân lực, cơ chế bổ nhiệm; bước đầu thực hiện quản trị rủi ro một cách toàn diện theo chuẩn mực quốc tế… Trong công tác chuyên môn, Ban lãnh đạo Vietcombank đã luôn học Bác phong cách làm việc dân chủ, kết nối hệ thống với các chi nhánh qua các buổi làm việc trực tiếp, giao ban trực tuyến; giao KPI đối với thành viên Ban lãnh đạo theo các Chi nhánh, phòng, ban và mảng nghiệp được phân công phụ trách; Ban lãnh đạo và các phòng ban của TSC luôn đồng hành và hỗ trợ cùng các Chi nhánh trong hoạt động kinh doanh và giải quyết khó khăn, vướng mắc định kỳ hàng quý và đột xuất. Thể hiện sự gương mẫu vào cuộc trong mọi mặt, đích thân các thành viên Ban lãnh đạo tham gia các công tác như xử lý nợ xấu, phát triển khách hàng, luôn đặt lợi ích của Ngân hàng làm mục tiêu hoạt động hàng đầu, thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành và hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Với lịch sử 60 năm xây dựng và phát triển, Đảng ủy Vietcombank luôn thể hiện rõ vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện các mặt công tác. Song hành với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực: tư tưởng; chính trị, tổ chức, cán bộ; kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, Đảng ủy Vietcombank luôn quan tâm đổi mới phương thức và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng; kịp thời ban hành các Nghị quyết, kết luận lãnh đạo nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; luôn coi trọng, đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng trong hoạt động của hệ thống Vietcombank; gắn hiệu quả kinh doanh với ổn định việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và người lao động. Lớp lớp thế hệ cán bộ, đảng viên và người lao động Vietcombank luôn tự hào về lịch sử vẻ vang cùng những đóng góp của ngân hàng trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước: Từ bảo vệ, xây dựng CNXH ở miền Bắc, góp người, góp của cho chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, đến những việc làm “thầm lặng”, hóa giải những biện pháp phong tỏa, cấm vận của đế quốc Mỹ và những thành tích vượt bậc trong giai đoạn đất nước chuyển mình, đổi mới và phát triển, hội nhập kinh tế - quốc tế sâu rộng. Tự hào là ngân hàng có truyền thống lịch sử lâu đời, là trụ cột của ngành Ngân hàng Việt Nam, trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhất là vào những thời điểm quyết định hoặc có tính bước ngoặt lịch sử, tập thể Đảng bộ, đảng viên và người lao động Vietcombank đều vượt qua, để Vietcombank luôn phát triển bền vững và có nhiều đóng góp tích cực cho sự phồn vinh của đất nước, thịnh vượng của dân tộc…/.

Đặng Thành – Hồng Nhung