Chi bộ VCB Sài Gòn Chợ Lớn tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lê Hoàng Long

08/11/2023 19:37

Thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đều đang rất nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt các nội dung trong Chỉ thị 05 đã nêu ra. Chi bộ Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Sài Gòn Chợ Lớn cũng là một phần trong tập thể chung đoàn kết đó, luôn nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh.

Chi bộ Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Sài Gòn Chợ Lớn luôn tuyên truyền, vận động toàn thể Đảng viên và quần chúng trong Chi nhánh thực sự thấm nhuần tư tưởng, đạo đức phong cách của Người, làm cho nó trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong mỗi người, nền tảng lý luận, kim chỉ nam cho mọi hành động, là ngọn đuốc soi đường cho sự phát triển của đất nước nói chung và Chi nhánh nói riêng.

Trước hết, đó là việc tích cực tuyên truyền và hướng dẫn Đảng viên và quần chúng trong Chi nhánh tìm hiểu sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo chỉ thị số 05, tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm sâu sắc và toàn diện về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về xây dựng, phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng; về chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng,...

Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức cách mạng trong sáng với những phẩm chất tiêu biểu tốt đẹp như: tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội,...

Phong cách Hồ Chí Minh phản ánh những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức của Người và được thể hiện vô cùng sinh động, tự nhiên, độc đáo, có sức thu hút, cảm hóa kỳ diệu trong hoạt động, ứng xử hằng ngày. Đó là: phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; phong cách nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương,...

Công tác tuyên truyền về các nội dung trong Chỉ thị 05 được Chi bộ Chi nhánh rất quan tâm chú trọng. Chi bộ chi nhánh Sài Gòn Chợ Lớn đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung Ương, các cuộc họp giao ban, họp chuyên đề và nội dung sinh hoạt thường xuyên của Chi bộ. Kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên trực thuộc hàng năm. Tại kỳ họp tháng 10/2021, Bí thư Chi bộ đã quán triệt, triển khai Kết luận số 01, kế hoạch số 08/KH-ĐU ngày 23/9/2021 của Đảng ủy VCB về học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, đến toàn thể đảng viên trong Chi bộ. Giao nhiệm vụ cho các Đảng viên là lãnh đạo các phòng ban phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ nhân viên trong phòng mình. Đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận chính trị, tu tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho từng đối tượng gắn với từng nội dung chuyên đề năm 2021và các năm tiếp theo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các trang thông tin điện tử của chi nhánh, tuyên truyền trực quan... bằng nhiều hình thức và nội dung phong phú.

Chi bộ đã ban hành kế hoạch số 20- KH/BTA.CB ngày 05 tháng 10 năm 2021 về học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, và khát vọng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Thứ hai là việc Chi bộ Chi nhánh Sài Gòn Chợ Lớn đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn liền với công tác thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Về tư tưởng chính trị: Toàn thể Đảng viên và quần chúng tại Chi nhánh tuyệt đối trung thành với tư tưởng Hồ Chí Minh và các đường lối đổi mới của Đảng, luôn chấp hành tốt đường lối, nghị quyết của Đảng, chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước. Điều này thể hiện nổi bật trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid19 những năm qua tại Chi nhánh. Toàn thể Đảng viên và người lao động luôn thực hiện đầy đủ và tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp chống dịch của Đảng, Chính phủ, Thành phố và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Trong thời gian dịch bệnh Covid19 xâm nhập và lây lan tại Việt Nam, Đảng bộ Chi nhánh luôn đoàn kết, quyết tâm chống dịch, không để dịch bệnh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh liên tục của ngân hàng, một lĩnh vực thiết yếu của đất nước. Sau 02 năm, kết quả chống dịch của Chi nhánh rất đáng khích lệ: Chi nhánh không có điểm giao dịch nào phải tạm dừng hoạt động hay bị phong tỏa do dịch Covid19, bao phủ vắc xin phòng Covid19 cho  toàn thể cán bộ, người lao động tại Chi nhánh. Chi bộ đã tổ chức quán triệt, triển khai Kết luận số 21, Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 37-KH/ĐUK, ngày 28/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Hướng dẫn số 06-HD/ĐU, ngày 14/2/2022 của Đảng ủy VCB và Kế hoạch số 15-KH/ĐU, ngày 24/02/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ VCB thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái vè chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 33-KL/ĐU ngày 09/5/2022 của  Ban Chấp hành Đảng bộ VCB về bổ sung nội dung Kết luận số 21-KL/TW vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng; Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành TW ; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành TW về những điều đảng viên không được làm.

Bên cạnh đó, hằng năm Chi bộ đều xây dựng Chương trình công tác của BCH Chi bộ cơ sở Sài Gòn Chợ Lớn về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí nhằm khuyến khích đảng viên, CBNV nêu cao tinh thần tiết kiệm điện, điện thoại, nước, văn phòng phẩm, ấn chỉ; giữ gìn, bảo quản tốt tài sản cơ quan… để hạn chế phát sinh chi phí, đóng góp thêm lợi nhuận cho hệ thống..

Về phẩm chất đạo đức lối sống:

Toàn thể Đảng viên, người lao động tại Chi nhánh luôn thực hiện tốt cần kiệm liêm chính chí công vô tư theo tấm gương chủ tịch Hồ Chí Minh, tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm, tích cực rèn luyện bản thân, tu dưỡng bản thân, sống trung thực thẳng thắn, đoàn kết nội bộ, đồng cảm, yêu thương cộng đồng.  

Thông qua các kỳ họp chi bộ định kỳ và đột xuất, Chi bộ luôn luôn dành thời lượng cho công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên hiểu về nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực nhằm điều chỉnh và đánh giá hành vi của tổ chức đảng và đảng viên trong mối liên hệ với bản thân, với công việc, với đồng chí và các tầng lớp nhân dân. Nội dung trao đổi về công tác xây dựng Đảng về đạo đức luôn thể hiện trên các mặt: ban hành chủ chương về xây dựng đảng về đạo đức; về hoạt động xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, về hoạt động tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, phòng và chống chủ nghĩa cá nhân của mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng, về trách nhiệm nêu gương; về công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình; về hoạt động tuyên truyền bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng đạo đức cách mạng, về mối quan hệ giữa Đảng và dân, về hoạt động kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và kỷ luật trong Đảng về hoạt động đấu tranh, phòng chống các quan điểm sai trái, thù địch. Bên cạnh đó, Chi bộ kịp thời thông tin đến đảng viên qua hình thức gửi mail đến đảng viên, tạo nhóm để đưa những cá nhân điển hình trong Chi nhánh về gương người tốt, việc tốt trong hoạt động kinh doanh để đảng viên thêm động lực phấn đấu cho tổ chức. Ngoài ra hằng năm Chi bộ Sài Gòn Chợ lớn tổ chức cho đảng viên và quần chúng ưu tú tham gia Chương trình về nguồn đến các căn cứ cách mạng của đảng như Côn Đảo, Cao Bằng…. để Đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về những giá trị mà đảng và nhân dân ta đã đấu tranh và xây dựng đất nước nhằm nâng cao đạo đức cách mạng của đảng viên trong Chi bộ.

Tình yêu thương cộng đồng được thể hiện nổi bật trong hoạt động an sinh xã hội của Chi nhánh trong những năm qua:

Tiếp tục phát huy truyền thống tương thân tương ái, đoàn kết giúp đỡ nhau, nhằm chia sẻ khó khăn và nâng cao sức mạnh tập thể, phát huy giá trị truyền thống của dân tộc; trong các năm qua chi bộ Sài Gòn Chợ Lớn đã đồng hành cùng các tổ chức đoàn thể trên cả nước thực hiện công tác an sinh xã hội với nhiều đóng góp tích cực và kịp thời:

Năm 2021:

+ Tổng giá trị tài trợ từ nguồn quỹ phúc lợi của chi nhánh và đóng góp của CBNV là 1.349.258.400 đồng

+Tổng giá trị tài trợ chi nhánh triển khai theo phê duyệt từ Trụ sở chính cho công tác phòng chống dịch Covid 19 là 6.740.000.000 đồng-Nguồn từ quỹ phúc lợi toàn ngành.

Năm 2022: Tổng số tiền tài trợ là 480.263.004 đồng.

Phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện ở phong cách tư duy sáng tạo, phong cách diễn đạt, phong cách làm việc, phong cách ứng xử, phong cách sinh hoạt,…Mỗi đảng viên, mỗi người lao động tại Chi nhánh luôn tích cực học tập phong cách tư duy, phong cách làm việc, ứng xử của Người. Điển hình là việc luôn luôn tư duy sáng tạo nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh tại Chi nhánh.

Chi nhánh có nhiều sáng kiến cải tiến được triển khai, áp dụng hiệu quả vào thực tế, có phạm vi ảnh hưởng rộng. Mỗi sáng kiến đều thể hiện tư duy sáng tạo, luôn tìm tòi, suy nghĩ để có các cách làm mới hơn, hiệu quả hơn. Chi bộ đã triển khai học tập Nghị quyết số 338-NQ/ĐU ngày 01/7/2021 “về xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Vietcombank trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”; Nghị quyết số 339-NQ/ĐU ngày 01/7/2021 “về chuyển đổi số của Vietcombank trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”; Nghị quyết số 340-NQ/ĐU ngày 01/7/2021 “về nâng cao chất lượng tín dụng, tăng cường công tác xử lý, thu hồi nợ xấu, nợ ngoại bảng tại Vietcombank giai đoạn 2021 – 2025”; Nghị quyết số 441-NQ/ĐU ngày 01/7/2021 “về khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Vietcombank”.

Kết quả của việc học tập: áp dụng được vào thực tiễn hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBNV, cách mạng công nghệ số, đặc biệt là công tác nâng cao chất lượng tín dụng,  xử lý, thu hồi nợ xấu trong bối cảnh nợ nhóm 2, nợ xấu tăng cao hiện nay.

Ngoài ra, các cấp lãnh đạo tại Chi nhánh cùng các Đảng viên luôn thể hiện tinh thần nêu gương, gương mẫu trong các hoạt động sinh hoạt, ứng xử, không để xảy ra đơn thư, khiếu nại, không vi phạm những điều Đảng viên không được làm.

Cuối cùng là việc kiểm tra đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm thực tế từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Bác Hồ từng căn dặn “Tổ chức học tập, làm theo mà thiếu khâu kiểm tra, đánh giá thì coi như không tổ chức học tập”. Tại Chi nhánh Sài Gòn Chợ Lớn, hoạt động kiểm tra giám sát được các chi bộ thực hiện thường xuyên, liên tục. Các Chi bộ thực hiện giám sát các Đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong các Hồ Chí Minh thông quá báo cáo giám sát hàng năm. Các đảng viên thực hiện giám sát lẫn nhau, đảng viên thường giám sát đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Việc phê bình và tự phê bình được đưa vào nội dung sinh hoạt hàng tháng, hàng quý của các chi bộ, giúp các Đảng viên nhìn nhận, kiểm điểm lại chính mình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ cơ sở Sài Gòn Chợ Lớn đã thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm của chi bộ theo chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Phổ biến quán triệt đến các đảng viên cuốn “Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ kỷ luật trong Đảng” của Ủy ban kiểm tra TW và các quyết định, Quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy VCB.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và nội dung kiểm tra giám sát của chi bộ: Khi tiến hành kiểm tra, giám sát luôn đảm bảo đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, quy trình công tác kiểm tra, giám sát đảng thiết thực, khách quan, chất lượng và hiệu quả. Kết quả kiểm tra cho thấy Chi bộ đã thực hiện tốt cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luật của Đảng và các nguyên tắc, tổ chức sinh hoạt của Đảng; khẳng định được vị trí, vai trò, trách nhiệm, quyền hạn và sức chiến đấu của tổ chức trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát. Công tác kiểm tra thu nộp đảng phí, quản lý và sử dụng tài chính đảng tuân thủ đầu đủ, đúng quy định. Các đảng viên nhận thức rõ trách nhiệm, có ý thức thực hiện đúng đường lối chỉ đạo của Đảng, không có đảng viên có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng; tinh thần đấu tranh phê bình và phê bình được coi trọng, đánh giá chặt chẽ, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh; các tổ chức đoàn thể vững mạnh, Chi nhánh phát triển thuận lợi, an toàn.

Chi bộ luôn tuân thủ quy định trong công tác kiểm tra, giám sát . Năm 2020 kiểm tra 3 đảng viên, năm 2021 tiến hành kiểm tra 03 đảng viên, giám sát chuyên đề 01 đảng viên Năm 2023 Chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra 02 đảng viên và giám sát chuyên đề 01 đảng viên. Tính đến 6 tháng đầu năm chi bộ đã hoàn thành kiểm tra 01 đảng viên.

Việc chấp hành của cán bộ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát ở chi bộ: Với đặc thù của ngành là cán bộ thường xuyên tiếp xúc với tiền bạc giấy tờ có giá, nếu không chủ động trong các biện pháp giáo dục và phòng ngừa thì cán bộ rất dễ bị cám dỗ dẫn đến tham ô hoặc sách nhiễu, phiền hà đối với khách hàng. Nhận thức được điều này, Chi bộ đã đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục phẩm chất đạo đức lối sống, nêu cao tính tổ chức kỷ luật, kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Kết quả trong năm không có đơn thư khiếu nại, tố cáo nào; công tác đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và những biểu hiện tiêu cực khác được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Thêm vào đó, trong từng thời kỳ, Chi bộ Chi nhánh luôn có sự tổng kết rút kinh nghiệm thực tế làm căn cứ cho việc đánh giá xếp loại Đảng viên hàng năm; nêu ra những việc làm hay, cách làm tốt, có hiệu quả; chỉ rõ những bất cập, hạn chế, biểu dương những gương mặt tiêu biểu, điển hình, tiên tiến. Khen thưởng, kỷ luật một cách chính xác, khách quan cũng là một trong những động lực quan trọng để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực chất, trở thành công việc hàng ngày, thường xuyên và liên tục trong mỗi Đảng viên và toàn thể người lao động Chi nhánh.

Trong bối cảnh thế giới và đất nước còn gặp nhiều khó khăn, chiến tranh trên thế giới còn đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, để giữ gìn và phát huy những thành quả đạt được trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chi bộ Chi nhánh Sài Gòn Chợ Lớn sẽ tiếp tục lãnh đạo toàn thể Đảng viên, người lao động Chi nhánh quyết tâm, nỗ lực, học tập theo tấm gương của Người, từ đó biến quyết tâm thành hành động vượt qua mọi khó khăn, thách thức hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Lê Hoàng Long