MSB được tăng vốn điều lệ thêm tối đa hơn 4.700 tỷ đồng

Thúy An

06/09/2022 08:41

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 6047/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB).

msb-1662428348.jpeg

 

Theo đó, NHNN chấp thuận việc MSB tăng vốn điều lệ thêm tối đa 4.725.000.000.000 đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thêm tối đa 4.582.500.000.000 đồng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông MSB thông qua tại Nghị quyết số 30/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2022, Hội đồng quản trị MSB thông qua tại Nghị quyết số 02.01/2022/NQ-HĐQT ngày 19/7/2022; phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động MSB thêm tối đa 142.500.000.000 đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông MSB thông qua tại Nghị quyết số 30/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2022, Hội đồng quản trị MSB thông qua tại Nghị quyết số 02.02/2022/NQ-HĐQT ngày 19/7/2022

NHNN yêu cầu MSB thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật; MSB chỉ được thực hiện tăng vốn theo quy định khi tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, MSB thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động theo quy định tại Khoản 4, Điều 11 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Thống đốc NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài./.

 

Thúy An