Cục Hải quan Hải Phòng phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp năm 2024

Phạm Hường

23/02/2024 16:49

Ngày 21/2/2024, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2024 nhằm nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng ngày càng lành mạnh, thuận lợi, minh bạch và hiệu quả.

picture1-1709200113.png
Trụ sở Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Với nội dung Hợp tác Hải quan - Doanh nghiệp, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp và các bên liên quan để thực hiện các nội dung về: Công tác quản lý nhà nước về hải quan theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, xây dựng Hải quan số, Hải quan thông minh; Nâng cao năng lực nhận diện một số loại hàng hóa; Quy định pháp luật, quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ; thủ tục miễn, giảm, hoàn thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung hợp tác đối với các Hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp đã ký kết hợp tác thỏa thuận với cơ quan hải quan.

Tăng cường và mở rộng hợp tác với khối Hiệp hội/doanh nghiệp FDI, có tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng năm lớn, có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội (nộp thuế lớn, sử dụng nhiều lao động, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất kinh doanh...). Chú trọng hợp tác với nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp. Đổi mới cách thức hợp tác theo hướng đi vào thực chất; chú trọng xây dựng quan hệ hợp tác Hải quan - Doanh nghiệp dựa trên thế mạnh, năng lực, nhu cầu hợp tác của doanh nghiệp và các bên liên quan.

Cục Hải quan thành phố Hải Phòng tập trung vào hoạt động triển khai giám sát thực thi pháp luật thông qua việc tạo điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp giám sát việc thực thi pháp luật hải quan đối với cơ quan hải quan và công chức hải quan theo quy định; Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng các kênh giám sát theo hướng ngày càng tiện tích đề người dân và doanh nghiệp có thêm sự lựa chọn trong tham gia giám sát thực thi pháp luật hải quan.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng tiếp tục triển khai Hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ của công chức thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng trong quá trình giải quyết thủ tục hải quan, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức của công chức hải quan trong thực thi công vụ; góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực hải quan và tạo thuận lợi cho thương mại.

Việc thiết lập quan hệ đối tác sẽ giúp cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan ủng hộ, tích cực tham gia vào tiến trình cải cách, hiện đại hóa hải quan; góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về hải quan và thực thi công vụ trong ngành Hải quan. 

Đồng thời giải quyết kịp thời và hiệu quả các khó khăn, vướng mắc nhằm chia sẻ, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình làm thủ tục hải quan cho cộng đồng doanh nghiệp.

Phạm Hường