Novaland giữ vững vị trí trong top 10 doanh nghiệp có chỉ số phát triển bền vững VNSI

Kết quả báo cáo tài chính trong 06 tháng đầu năm 2020 của Novaland cho thấy sự tăng trưởng ổn định của Tập đoàn này.