63 doanh nghiệp nộp thuế khủng nhất Việt Nam trong năm 2021 gồm những ai?

Nhuận Bảo

19/10/2022 08:29

Trong năm 2021, những doanh nghiệp nào nộp thuế TNDN nhiều nhất? Năm nay cũng là năm thứ 6 liên tiếp, Tổng cục Thuế xây dựng danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất.

Ngày 13/10, ông Phi Vân Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuếđã ký ban hành Công văn số 3786/TCT-KK công khai danh sách V1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất trong năm 2021. Đây cũng là năm thứ 6 liên tiếp, Tổng cục Thuế xây dựng danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất.

Dưới đây, xin trích dẫn lại 63 doanh nghiệp đứng đầu trong danh sách này:

danh-sach-63-doanh-nghiep-nop-thue-khung-nhat-viet-nam-trong-nam-2021-1666003830.jpeg

danh-sach-63-doanh-nghiep-nop-thue-khung-nhat-viet-nam-trong-nam-2021-1-1666003830.jpeg

Danh sách được lập nên dựa trên cơ sở nào?

Dưới đây là các tiêu chí mà Tổng cục thuế đã xác định nên danh sách V1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất trong năm 2021.

- Các doanh nghiệp được lựa chọn trong danh sách này bao gồm doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài, các tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp.

- Mức thuế thu nhập doanh nghiệp là tổng số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ngân sách nhà nước trong năm 2021. Đối với các doanh nghiệp có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc (được cấp mã số thuế đơn vị trực thuộc 13 số) thì bao gồm số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp của trụ sở chính và các chi nhánh, đơn vị trực thuộc.

- Số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp mỗi công ty đã nộp không được công bố chi tiết trong danh sách này, mà tại đây, chỉ nêu theo thứ tự số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp trong năm từ cao xuống thấp. 

- Danh sách còn dựa trên cơ sở mức nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước hàng năm của doanh nghiệp, không xem xét đến tính tuân thủ pháp luật thuế. Từ đó, có thể khẳng định rằng danh sách V1000 năm 2020 không nhằm mục đính tôn vinh doanh nghiệp thực hiện tốt pháp luật thuế.

Đặc biệt, trong quá trình hoạt động, nếu các doanh nghiệp có tên tại danh sách bị cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền phát hiện sai phạm thì tùy vào mức độ vẫn bị xử lý theo đúng quy định.

Xem công văn 3786/TCT-KK và danh sách đầy đủ tại đây.

Nhuận Bảo