Nhận định được ông Joseph Incalcaterra, chuyên gia kinh tế ASEAN cấp cao - HSBC Việt Nam đưa ra tại buổi toạ đàm Step into the future tổ chức ngày 24.9.2019.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT