Cuộc sống ngắn ngủi của Mi Chaw - voi con mồ côi không may qua đời khi mới 23 ngày tuổi.