Nhà máy cuối cùng của Samsung tại Trung Quốc sắp đóng cửa, cùng hàng loạt nhà máy khác rời khởi Trung Quốc, đặt ra thắc mắc về tương lai của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT