“Bạn không thể dạy cho một ai bất cứ điều gì, bạn chỉ có thể giúp họ tự khám phá được điều đó cho chính bản thân họ” - Galileo Galilei.

Chris Freund, nhà sáng lập và Tổng Giám đốc Mekong Capital (Ảnh: Bảo Zoãn)
Chris Freund, nhà sáng lập và Tổng Giám đốc Mekong Capital (Ảnh: Bảo Zoãn)

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT