“Trong tương lai, ti vi vẫn là trái tim của ngôi nhà và hoạt động giải trí tại gia”. Tất nhiên ti vi mà Tony Brown, giám đốc LG Australia, nói đến ở trên khác xa ti vi truyền thống.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT