Việc tăng khung giá đất tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nếu được thông qua không làm ảnh hưởng đến các giao dịch bất động sản thông thường trên thị trường.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản miễn phí để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản VIP để nhận toàn bộ ưu đãi từ Nhà Quản Lý