Tình hình sản xuất tại Việt Nam tăng trưởng trong bối cảnh thế giới vẫn chưa kiểm soát được đại dịch COVID-19.

Dệt may Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu gần 40 tỉ USD mỗi năm là ngành phụ thuộc vào cả nguồn cung nguyên phụ liệu và thị trường nước ngoài (Ảnh: Nguyễn Quang Ngọc)
Dệt may Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu gần 40 tỉ USD mỗi năm là ngành phụ thuộc vào cả nguồn cung nguyên phụ liệu và thị trường nước ngoài (Ảnh: Nguyễn Quang Ngọc)

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT