Trong những cái tên từng đi cùng lịch sử với Sài Gòn suốt mấy thập niên nay dần chìm vào quên lãng như La Pagode và Givral, duy chỉ còn Brodard vẫn yên ở góc phố cũ.

Ảnh: Bảo Zoãn/Nhà Quản Lý.
Ảnh: Bảo Zoãn/Nhà Quản Lý.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT