Với việc thu hẹp các trung tâm thương mại hoạt động thua lỗ, Parkson dần cho thấy hướng đi của mình cho việc kinh doanh trung tâm thương mại ở Việt Nam.

Ảnh: Parkson
Ảnh: Parkson

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT