Mỗi ngày, người dân thành phố dành khoảng hơn năm tiếng để xem các kênh thông tin. Trong đó, khoảng 60% thời gian này để tiêu thụ thông tin trên các kênh như điện thoại, máy tính.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT