Grab, ứng dụng gọi xe lớn nhật khu vực Đông Nam Á, công bố dịch vụ GrabMerchant nhằm thúc đẩy thương mại điện tử cho doanh nghiệp nhỏ trong khu vực.

Ảnh: Shutter Stock
Ảnh: Shutter Stock

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT