Bức tranh hiện tại và hình dung về tương lai của bán lẻ sẽ được trình bày dưới góc nhìn đa dạng của đại diện các công ty FPT Retail, Palexy, MoMo, Mobio và 1Office.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT