Doanh thu các ngân hàng nửa đầu năm 2019 đang trở nên bền vững hơn khi không chỉ phụ thuộc vào cho vay, mà mở rộng ra các dịch vụ thẻ, bảo hiểm, thanh toán và dịch vụ trái phiếu.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT