Đại dịch COVID-19 đang khiến các nhà bán lẻ tiện lợi lớn tại Nhật Bản phải tính toán lại mô hình kinh doanh để tiếp tục sống sót.

Ảnh: Bảo Zoãn/Tạp chí Nhà Quản Lý
Ảnh: Bảo Zoãn/Tạp chí Nhà Quản Lý

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT