Những giải pháp thực tế khắc phục các điểm nghẽn để phát triển bền vững kinh tế biển

Việt Nam là quốc gia có bờ biển dài, vùng đặc quyền kinh tế biển rộng lớn, với nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển. Mặc dù, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều quyết định, thông tư có liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế biển. Tuy nhiên, nhiều luật lệ và chính sách vẫn chỉ còn trên giấy, chưa thực sự đi vào thực tiễn.