Nhà quản lý cần làm gì khi có hành vi xấu xảy ra trong tổ chức?

Đừng áp dụng các biện pháp kiểm soát hoặc kiểm tra gây cản trở đối với những người trung thực hoàn thành công việc của họ. Hãy xử lý hành vi phá rối bên ngoài công việc để không làm ảnh hưởng đến những người trung thực.