Bê bối WeWork và nguy cơ mang tính hệ thống

Sự kiện WeWork có ảnh hưởng như thế nào đến lĩnh vực bất động sản thương mại và tín dụng bất động sản?