Nếu vỡ nợ trái phiếu doanh nghiệp, nên cho phá sản hay quốc hữu hóa?

Trên trang cá nhân của mình, TS. Quách Mạnh Hào đã có những chia sẻ về thực trạng của thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Dưới đây là toàn bộ ý kiến cá nhân của TS. Quách Mạnh Hào.