Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chia sẻ về quyết tâm cải cách của Thủ tướng và Chính phủ trong nhiệm kỳ này.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT