Sẽ đào tạo để nông dân sử dụng CNTT trong sản xuất nông nghiệp

ông Trần Vĩnh Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi đưa ra thuận lợi và thách thức lớn trong công cuộc đổi mới sản xuất theo hướng công nghệ cao.

(NQL) Đó là phát biểu của ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong cuộc hội thảo hợp tác ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong nông nghiệp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sáng ngày 20/10/2017.

Ông cũng đưa nhiều lợi ích trong việc đưa công nghệ vào trong sản xuất nông nghiệp từ máy móc sản xuất, đến máy giám sát nồng độ đất, phát triển của cây, nhiệt độ, xử lý sản phẩm… tất cả đều có sự tham gia của CNTT chi phối, điều khiển các dây chuyền tự động. Khắc phục nhiều yếu tố truyền thống của nông nghiệp Việt Nam như yếu tố biến đổi thời tiết, phụ thuộc lớn vào dinh dưỡng phân bón, năng suất…

Ngoài ra, CNTT đã biến yếu tố phụ thuộc truyền thống mất đi khi đã có các kỹ thuật, máy móc dây chuyền tự động đo đạc, giám sát dựa trên lập trình CNTT với các thông số tương đối chính xác đem đến cho nhà nông quản lý chăm sóc cây trồng. Trong khi đó giảm chi phí, giá thành đầu tư vào trong sản xuất nhưng chất lượng và năng suất không giảm mà ngược lại sản phẩm đạt chất lượng cao, năng suất tối đa… Cùng với đó CNTT tham gia vào quá trình kiểm tra kiểm nghiệm công bố Việt Gap, Global Gap…truy xuất gốc một cách rõ ràng…

Hiện tại, ở Việt Nam đưa CNTT vào trong sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất công nghệ cao 4.0 còn rất nhiều khó khăn. Để làm được CNTT vào trong sản xuất còn rất nhiều khó khăn như vốn, quy mô sản xuất chuyên canh, nguồn nhân lực đáp ứng CNTT còn thiếu, kỹ thuật chăm sóc theo hướng sản xuất công nghệ cao tới nông dân còn hạn chế…

Tại TP.HCM đã có nhiều khu nông nghiệp công nghệ cao và nhiều nông trại sản xuất quy mô nhỏ, lớn cũng đã bước đầu tiếp cận dây chuyền tự động hóa tuy còn chưa hoàn toàn hoàn thiện tất cả mọi khâu nhưng giá trị thực đem đến cho các trang trại là vô cùng lớn từ giá cả đến năng suất, chất lượng vượt trội. Bước đầu đánh dấu bước đi mới trong sản xuất sản phẩm công nghệ cao.

Theo ông Tiến, UBND sẽ tiếp tục đẩy mạnh, khuyến khích nông dân thay đổi phương thức sản xuất truyền thống để liên kết sản xuất theo hướng công nghệ cao, áp dụng công nghệ 4.0… Các doanh nghiệp làm trong ngành nông nghiệp đầu tư sản xuất theo hướng công nghệ cao cũng sẽ được thành phố xem xét ưu đãi để phát triển…

Minh Quân