Quân ủy Trung ương thảo luận về công tác cán bộ

Chiều 3/11, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trong Đảng bộ Quân đội.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 7; các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ủy viên Quân ủy Trung ương; lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và các đồng chí cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích chỉ rõ nguyên nhân của hạn chế, bất cập trong công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ và thống nhất quan điểm, mục tiêu, chủ trương, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội trong thời gian tới.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc cấp ủy thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, bí thư, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp. Gắn việc xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ trong thời kỳ mới.

Từng bước kiện toàn tổ chức, biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh, cơ động”; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; góp phần xây dựng Quân đội Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ hội nhập sâu rộng và phát triển đất nước.

Nhật Tân (t/h)